Yksilöohjauksen menetelmmiä

Ura- ja yksilöohjauksen harjoitteita

Yksilöohjauksen menetelmiä

Itsetuntemusta kehittäviä harjoitteita:

- Jatka lauseita

- Tunnista itsesi

- Temperamenttitesti

- Arvotikapuut

Voimavarojen ja vahvuuksien pohtimisen apuvälineitä:

- Kasvun palat

- Voimavaakuna

- Voimavarojen talo

Oman verkoston kuvittamisen harjoitukset:

- Turvaverkko

- Verkostokartta

Arjen hallintaan ja valintoihin liittyvä harjoitus:

- Valintojen viidakko

Toiveita ja unelmia kartoittavia harjoituksia:

- Toivetila

- Aarrekartta

Tavoitteiden asettamisen harjoitus:

- Road Map

Kiinnostavien ammattialojen ja työtehtävien pohtimisen, tavoitteiden asettamisen ja uralla etenemisen esteiden tunnistamisen harjoituksia:

- Mikä minua kiinnostaa?

- Duunikone

- Elämäni suunta

Erilaisia kortteja ja niiden käyttöohjeita työskentelyn avuksi:

- Mitä sinulle kuuluu? -kortit

- Vahvuuskortit

- Voimakortit

Linkki teoria-osuuteen, jossa käsitellään laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja niiden huomioimista ohjauksessa.

Jatka lauseita

Uraohjauksen harjoitus, jossa kehitetään itsetuntemusta ja itseluottamusta jatkamalla annettuja lauseita. Tehtävässä haetaan toiveita,  vahvuuksia sekä asioita, jotka kiinnostavat tai eivät kiinnosta.

Tunnista itsesi

Elämäntaidon valmennusakatemian laatima persoonallisuustesti.

Temperamentti testi

Itsetuntemuksen ja -varmuuden parantamiseen soveltuva testi. Tony Dunderfeltin laatima lyhyt temperamenttitesti, joka pohjautuu hänen kirjaansa.

Arvotikapuut

Uraohjauksen menetelmä, jossa pohditaan arvoja ja laitetaan niitä järjestykseen. Tehtävässä listataan itselleen tärkeimpiä arvoja tikapuiden askelmille sekä pohditaan mitkä asiat vaikuttavat arvoihin ja miten ne muuttuvat eri elämäntilanteissa.

Kasvun palat

Tehtävä ohjaa pohtimaan omia vahvuuksia ja kehittymisen kohteita. Mielenterveysseuran julkaisu.

Voimavaakuna

Uraohjauksen menetelmä, jossa pohditaan ja sanoitetaan asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Voimavaakunaan kootaan asioita, jotka auttavat asiakasta prosessissa eteenpäin.

Voimavarojen talo

Harjoitus on tarkoitettu käynnistämään keskustelua aikuisen ja nuoren välillä, minkä lisäksi se soveltuu myös ryhmäytymisen ja tutustumisen välineeksi.Tehtävä ohjaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan ja lisäämään itsetuntemusta.

Mielenterveysseuran julkaisu.

Turvaverkko

Tehtävän tarkoituksena on tunnistaa omaa turvaverkkoa, ihmisiä joilta saa apua ja tukea. Mielenterveysseuran julkaisu.

Verkostokartta

Verkostokartta auttaa asiakasta hahmottamaan omaa lähiverkostoaan; ketä henkilöitä hänen ympärillään toimii ja mikä merkitys näillä toimijoilla on hänen elämäänsä. Harjoituksen on tehnyt Sanna Häkkilä Ammattiopisto Luovista.

Valintojen viidakko

Ryhmäohjausmenetelmä joka sopii sovellettuna myös yksilölohjaukseen esim. keskustelun pohjaksi. Tehtävä sopii arjen hallinan parantamiseen ja omien valintojen vaikutusten pohtimiseen.  Tehtävän avulla selvitetään, mihin käytetään aikaa, mitkä asiat tulevat tehdyiksi, mitkä jäävät tekemättä ja mitä haluttaisiin tehdä enemmän / vähemmän. Tehtävä sisältää kaksi erillistä harjoitetta: ”Valintojen jana” ja ”Omat valinnat”. Mielenterveysseuran julkaisu.

Toivetila

Tehtävä sopii omien toiveiden ja tarpeiden sanoittamiseen ja keskustelun pohjaksi näistä aiheista.Tehtävässä asiakas pohtii omia toiveitaan, tarpeitaan ja odotuksiaan jatkamalla lauseita. Näitä asioita on syytä pohtia, jotta valmennusta osataan suunnata oikein.

Aarrekartta

Sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen soveltuva oman elämän suunnittelun ja tavoitteenasettelun harjoitus unelmia unohtamatta. Harjoituksessa ohjeistetaan kuvallisen ja sanallisen/ äänellisen aarrekartan toteutus. Harjoituksen on tehnyt Kirsi Mäntykivi Ammattiopisto Luovista.

Road Map

Uraohjauksen menetelmä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettamiseksi. Sisältää myös tehtävän ryhmän yhteisen tavoitteen asettamiseen. Mielenterveysseuran julkaisu.

Mikä minua kiinnostaa?

Tehtävä sopii urasuunnitteluun, kun etsitään ja pohditaan omia mielenkiinnon kohteita työssä ja työelämässä. Tehtävässä asiakas listaa kymmenen asiaa, jotka tekevät työstä kiinnostavan. Tehtävässä ei tarvitse miettiä omia mahdollisuuksiaan suhteessa näihin asioihin.

Duunikone

Uraohjaukseen tarkoitettu testi, jossa kartoitetaan sopivia ammatteja. Taloudellisen tiedotustoimiston ylläpitämä Duunikone, jossa voi käydä tekemässä testin, joka kertoo mitkä ammatit voisivat olla sopivia.

Elämäni suunta

Uraohjaukseen sopiva harjoitus, jossa pohditaan oman elämän suuntaa, etenemisen esteitä ja keinoja esteiden poistamiseksi. Tehtävä, jonka  tarkoituksena on auttaa pohtimaan omaa tilannettaan esim. opiskelijana tai tiimityöntekijänä tai yrittäjänä jne. Roolin voi vaihtaa tilanteen mukaan.

Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Mielenterveysseuran julkaisemien korttien avulla on helppo keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä. 36 korttia, jotka on jaettu 5 eri teeman alle. Sopii yksin, parin kanssa tai ryhmässä käytettäviksi.

Vahvuuskortit (12 kpl)

Mielenterveysseuran vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa, työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.

Voimakortit (40 kpl)

Korteissa erilaisia valokuvia, joita voidaan käyttää mm. keskustelujen avaajana, uusien ideoiden herättelijänä ja hyvän mielen tuojana. Käyttöohjeissa kerrotaan kolme erilaista korttien käyttötapaa.

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Tähän tekstiin on koottu teoriaa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista, niiden ilmenemismuodoista ja huomioimisesta ohjaustyössä.

Please reload

© 2017 HOHTO-hanke 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon