Ryhmäohjauksen menetelmiä

Tutustumisharjoituksia:

- Tutustumisharjoitukset 1 ja 2

- Ahkera Anna

- Esineiden avulla esittäytyminen

- Etsi kaveri

- Nimibingo

- Tunteiden kauppa

- Ominaisuuksien vaihtokauppa

- Ilon ja ärsyyntymisen aiheet

Parien ja pienryhmien muodostamiseen soveltuvia harjoituksia:

- Parien muodostus syntymäpäivien mukaan

- Ryhmän jakaminen pareiksi yhdyssanoilla

- Lankojen leikki

- Pienryhmien muodostus palapelien avulla

Ryhmäyttämiseen ja ongelmanratkaisuun liittyviä harjoituksia:

- Yhdessäolon tilkkutäkki / ryhmätyön aakkoset

- Rykelmästä ketjuksi

- Sokean palapeli

Harjoituksia ryhmän yhteisen tavoitteen asettamiseksi (nämä harjoitukset sopivavt myös yksilöohjaukseen):

- Unelmien polku

- Tulevaisuuden muistelu

- Yhteinen aarrekartta

Ryhmäläisten vahvuuksien tunnistamisen harjoitus:

- Tuttuuden verkko

Omien onnistumisten tunnistaminen (sopii myös yksilöohjaukseen):

- Lööppi onnistumisesta

Arjenhallinnan kehittäminen omien valintojen kautta:

- Valintojen viidakko

Itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittäminen:

- Havainnot ja tulkinnat

Kehittämistyön menetelmä:

- Learning Cafe

Uraohjaukseen soveltuva ryhmätyömenetelmä:

- Ihannetyö

Tutustumisharjoitukset 1 ja 2

Tehtävät toteutetaan pareittain haastattelemalla toista vuorotellen. Sitten esitellään tuotokset.

Ahkera Anna

Tutustumisharjoitus. Ryhmäläisten nimien opettelu etuliitteiden avulla.

Esineiden avulla esittäytyminen

Tutustumisharjoitus. Ryhmässä kiertää astia, missä on erilaisia pikkuesineitä. Jokainen osallistuja valitsee yhden esineen ja perustelee esittäytyessään, miksi valitsi ko.esineen.

Etsi kaveri

Tutustumisleikki ryhmän jäseniä haastatellen.

Nimibingo

Ryhmäläisten tutustuminen ja nimien opettelu bingon avulla.

Tunteiden kauppa

Tutustumisharjoitus. Tehtävän tavoitteena on tutustua muihin ryhmäläisiin tunnekorttien avulla. Tehtävä sisältää tulostettavat tunnekortit. Tehtävän luonut Kirsi Mäntykivi Ammattiopisto Luovista.
 

Ominaisuuksien vaihtokauppa

Tutustumisharjoitus. Ryhmän esittäytyminen ominaisuuskorttien avulla.

Ilon ja ärsyyntymisen aiheet

Tutustumisharjoitus, jossa pohditaan myös tunnetiloja. Tehtävän tavoitteena on tutustua erilaisiin tunnetiloihin ja toisiin ryhmäläisiin. Harjoituksen tekijä on Kirsi Mäntykivi, Ammattiopisto Luovi.

Parien muodostus syntymäpäivien mukaan

Ryhmästä muodostetaan pareja syntymäpäivien mukaan.

Ryhmän jakaminen pareiksi yhdyssanoilla

Ryhmälle jaetaan lappuja, joissa on sanoja. Tehtävänä etsiä ryhmästä itselleen pari, jonka sana sopii oman sanan kanssa yhdyssanaksi.

Lankojen leikki

Pareiksi jakaminen. Ryhmän jakaminen pareiksi langanpätkien avulla. Harjoituksen on tehnyt Kirsi Mäntykivi Ammattiopisto Luovista.

Pienryhmien muodostus palapelin avulla

Pienryhmiksi jakautuminen. Suuresta ryhmästä muodostetaan pienryhmiä paloiksi leikattujen korttien tai kuvien avulla.

Yhdessäolon tilkkutäkki / ryhmätyön aakkoset

Tutustuminen ja ryhmähengen kehittäminen. Yhdessäolon tilkkutäkki nimeää kuusi ihmissuhdetaitoa, joita voi harjoitella oheisilla tehtävillä. Tehtävissä on tavoitteena tutustuttaa ryhmän jäsenet toisiinsa ja kehittää ryhmähenkeä. Mielenterveysseuran harjoitus.

Rykelmästä ketjuksi

Ryhmäyttäminen ja ongelmanratkaisu. Ryhmä menee tiiviiseen rykelmään ja tarttuu toisiaan kädestä, eri henkilöiden käsistä. Sitten ohjaaja katkaisee ketjun jostakin kohdasta. Katkaistusta kohdasta tulee ketjun päät. Tehtävänä on suoristaa ketju irrottamatta käsiä toisistaan missään vaiheessa.

Sokean palapeli

Ryhmäytyminen ja ongelmanratkaisu. Yksi ryhmän jäsenistä rakentaa palapelin silmät sidottuina. Muut ryhmäläiset neuvovat vieressä, mutta eivät saa koskea paloihin. Voittaja on se ryhmä, jonka palapeli valmistuu ensimmäisenä.

Unelmien polku

Tavoitteen asettelu. Tehtävä ryhmän yhteisen tavoitteen asettamiseksi ja motivaation lisäämiseksi. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Sisältää myös yksilöohjaukseen soveltuvan harjoituksen. Mielenterveysseuran julkaisu.

Tulevaisuuden muistelu

Menetelmä sopii tulevaisuuden toiveiden pohtimiseen ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden konkretisoimiseen. Sopii sekä yksilö- että ryhmäohjauksen työkaluksi. Ohje on poimittu Vipua ja vetoa töihin-hankkeen nettisivuilta.

Yhteinen aarrekartta

Ryhmäytyminen ja tavoitteenasettelu. Tavoitteena on työstää ryhmän yhteinen aarrekartta, joka sitouttaa parhaimmillaan ryhmän sekä tiedollisesti että tunnetasolla. Yhdessä tekeminen lisää ryhmän sisäistä itsetuntoa ja luottamusta henkilöiden välillä. Yhteisen aarrekartan avulla yhteisö hioo omaa tulevaisuuttaan ja samalla syntyy luontevasti ideoita, miten edetä kohti unelman toteutumista. Harjoituksen on tehnyt Kirsi Mäntykivi Ammattiopisto Luovista.

Tuttuuden verkko

Tämän ryhmätehtävän tarkoitus on toisten ryhmäläisten ominaisuuksien ja vahvuuksien arvostaminen ja niiden ilmaiseminen koko ryhmälle. Tehtävä sopii myös henkilöbrändäyksen opettamiseen ja erilaisten roolien havaitsemiseen.

Lööppi omasta onnistumisesta

Tämän tehtävän avulla tunnistetaan omia onnistumisia ja voidaan antaa positiivista palautetta. Tehtävän auttaa itsetunnon kohottamisessa.

Valintojen viidakko

Ryhmäohjausmenetelmä, joka sopii arjen hallinan parantamiseen ja omien valintojen vaikutusten pohtimiseen.  Tehtävän avulla selvitetään, mihin käytetään aikaa, mitkä asiat tulevat tehdyiksi, mitkä jäävät tekemättä ja mitä haluttaisiin tehdä enemmän / vähemmän. Tehtävä sisältää kaksi erillistä harjoitetta: ”Valintojen jana” ja ”Omat valinnat”. Mielenterveysseuran julkaisu.

Havainnot ja tulkinnat

Itsetuntemus ja vuorovaikutus. Harjoituksessa osallistujat tunnistavat eron havaintojen tekemisen ja niiden tulkitsemisen välillä. Osallistujille näytetään neljä erilaista valokuvaa ja jokainen kirjaa niistä ylös oman tulkintansa. Sen jälkeen keskustellaan, kuinka erilaisia tulkintoja eri ihmiset havaitsemistaan asioista tekevät. Ammattiopisto Luovin "Mun reitti"-hankkeen harjoitus.

Learning Cafe

Kehittämistyön väline. Ryhmätyöskentelyä pienissä pöytäryhmissä. Harjoituksen aikana ryhmät vaihtavat paikkaa ja keskustelun aihetta käyden jokaisessa "pisteessä". Lopuksi kaikkien pöytäryhmien ideat/ keskustelujen tulokset kerätään yhteen ja niitä puretaan keskustellen. Harjoituksen koonnut eri lähteistä Kirsi Mäntykivi, Ammattiopisto Luovi.

Ryhmässä toteutettava uraohjauksen menetelmä. Harjoituksen tavoitteena on saada osallistujat tunnistamaan omat toiveensa ja haaveensa työhön ja työyhteisössä toimimiseen liittyen.  Harjoituksen on tehnyt Sanna Häkkilä Ammattiopisto Luovista.

Please reload

© 2017 HOHTO-hanke 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon