HOHTO -hankkeen toinen kysely on julkaistu

10.03.2022

Hyvä opettajankouluttaja,

Tämä on kutsu osallistua HOHTO-hankkeen toiseen valtakunnalliseen kyselyyn, joka osoitetaan kaikkien Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksiin (mukaan lukien normaalikoulujen opettajat, jotka ohjaavat opetusharjoittelua). Kyselyssä selvitetään opettajankouluttajien käsityksiä inkluusiosta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa (HOHTO) -hanketta ja Jyväskylän yliopiston rahoittamaa Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus (KOPTUKE/OPUT) -hanketta.

Linkki kyselyn etusivulle ja tutkimustiedotteeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/1A51074FEBCECBDA 

Vastausaikaa on 3.4.2022 asti.

Vastauksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa opettajankouluttajille suunnattujen koulutusten suunnittelussa.

Jos Sinulla on kysyttävää kyselystä, annamme mielellämme lisätietoja.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Raija Pirttimaa
dosentti
raija.pirttimaa@jyu.fi 
(Yhteyshenkilö kyselyyn liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä)

Janne Väätäjä
Projektikoordinaattori
janne.vaataja@ulapland.fi
(Yhteyshenkilö kyselyyn liittyvissä teknisissä kysymyksissä)


Bästa lärarutbildare,

Det här är en inbjudan till HOHTO-projektets andra nationella enkät, som riktas till lärarutbildningarna vid alla universitet och yrkeshögskolor i Finland.

I enkäten utreds lärarutbildarnas uppfattningar om inklusion. Studien ingår i projektet Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa (HOHTO) som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt i projektet Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus (KOPTUKE/OPUT) som finansieras av Jyväskylä universitet.

Länk till enkätens ingångssida och informationen om studien: https://link.webropolsurveys.com/S/1A51074FEBCECBDA 

Enkäten kan besvaras till och med 3.4.2022.

Dina svar är ytterst viktiga. Resultaten från studien utnyttjas bland annat vid planeringen av utbildningar för lärarutbildare.

Om du har frågor om projektet, ger vi gärna mer information. 

Med samarbetshälsningar

Raija Pirttimaa
docent 
raija.pirttimaa@jyu.fi 
(Kontaktperson i frågor om enkätens innehåll)

Janne Väätäjä
Projektkoordinator 
janne.vaataja@ulapland.fi 
(Kontaktperson i tekniska frågor om enkäten)